Leerstofjaarklassensysteem

Op onze school plaatsen we leerlingen op leeftijd in één groep. Alle leerlingen zijn ongeveer even oud. Het onderwijsaanbod wordt over acht leerjaren verdeeld. De meeste leerlingen functioneren goed binnen dit systeem. Maar sommige leerlingen worden hiermee tekort gedaan. Wij houden rekening met deze leerlingen.

Om leerlingen onderwijs op maat te bieden, differentiëren we binnen de groep. We gaan uit van convergente differentiatie. Dit betekent dat er na de basisinstructie ruimte is voor een verlengde instructie aan leerlingen die dit nodig hebben. Ook is er verdiepingsstof voor leerlingen voor wie de lesstof (te) gemakkelijk is. Zij kunnen ook vaak, na een verkorte instructie, al bezig met de verwerkingsstof.

Er is ook ruimte om buiten de groep te differentiëren. Onze onderwijsassistenten begeleiden leerlingen met een eigen leerlijn vaak ook buiten de groep. Voor deze leerlingen is de basisstof te moeilijk. Zij krijgen dan individuele instructie en verwerkingsstof wat voor hun geschikt is. Naast een aanbod in de groep bieden we meer- en/ of hoogbegaafde leerlingen ook een aanbod aan buiten de groep van onze meerbegaafdenspecialist.

De laatste jaren werken we ook vaker groepsdoorbrekend. Dit biedt leerlingen de gelegenheid om met een hogere of lagere groep mee te doen met bijvoorbeeld een reken- of spellingsles of een les in begrijpend lezen.

Expliciete directe instructie

Onze leerkrachten geven voor de kernvakken rekenen en taal een expliciete directe instructie. Met dit model worden de beste resultaten behaald. Het is leerkrachtgestuurd, wat wil zeggen dat de leerkracht een sturende, centrale rol vervult en de verantwoordelijkheid stapsgewijs overdraagt aan de leerlingen. De leerkracht geeft feedback en er is veel interactie tijdens de les. De leerlingen zijn actief betrokken bij de les.

In de afbeelding hieronder ziet u dat de rol van de leerkracht steeds kleiner wordt en dat de zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot bij iedere stap.

Aan het begin van het leerproces is de leerkracht leidend en geeft expliciete directe instructie aan de leerlingen. De leerkracht laat aan de leerlingen goede voorbeelden zien waarvan ze leren (ik doe het voor). Hierna wordt de rol van de leerkracht kleiner en werkt een opdracht of een som samen met de leerlingen uit (wij doen het): de leerkracht doet bijvoorbeeld de eerste stap voor en laat de leerlingen de volgende stap doen. Vervolgens wordt de rol van de leerkracht nog kleiner en geeft de leerlingen een opdracht of een som die ze in tweetallen moeten uitwerken (jullie doen het) en kijkt deze samen na. Tot slot werken de leerlingen zelfstandig (jij doet het). De samenwerking tussen leerlingen is van cruciaal belang. Het samenwerken zorgt er namelijk voor dat de cognitieve belasting wordt verdeeld. Kinderen vullen elkaar aan, verbeteren elkaar en samen oefenen ze de leerstof beter in dan wanneer er meteen zelfstandig wordt gewerkt.

Alle leerlingen doen actief mee tijdens de instructie door mee te schrijven op hun wisbordje. Zij laten de antwoorden zien door het bordje omhoog te houden. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid om direct feedback geven op de antwoorden van de leerlingen. Uiteraard is er de mogelijkheid voor leerlingen die de leerstof al beheersen om eerder aan de slag te gaan met de verwerkingsstof.

Stichting LeerKRACHT

Sinds 2018 werkt het team op De Wingerd met de instrumenten die ontwikkeld zijn door Stichting LeerKRACHT. Met de instrumenten van Stichting LeerKRACHT creëren wij een cultuur van: ‘Elke dag samen een beetje beter’. De basisaanpak wordt gevormd door vier LeerKRACHT-instrumenten: wekelijkse bordsessies door de leerkrachten, het gezamenlijk ontwerpen van lessen, bij elkaar op lesbezoek gaan en feedback geven en daarnaast een zeer belangrijk instrument ‘de stem van de leerling’.

Iedere week gaan we tijdens de bordsessie in gesprek om de doelen van het onderwijs en verbeteracties te bespreken. Dit is bedoeld om open communicatie tussen leerkrachten op gang te brengen en te houden en om de gezamenlijk vastgestelde doelen te behalen. Op deze manier leren we van elkaar en innoveren we samen het onderwijs.

Ook houden de kinderen in de groep dagelijks een bordsessie met elkaar. Hierbij delen ze successen met elkaar, stellen ze doelen en verbinden hier acties aan. De stem van de leerling betekent dat wij leerlingen bevragen over bepaalde onderwerpen met betrekking tot school, leren en/of welbevinden. We vragen leerlingen om suggesties om ons onderwijs te kunnen verbeteren. De leerlingen zijn een grote inspiratiebron voor de leerkrachten en tegelijkertijd vergroot het de betrokkenheid van de leerlingen.

Op deze manier bouwen we samen aan het verbeteren van de school en leren van en met elkaar. Op deze manier creëren we een cultuur van ‘Samen elke dag een beetje beter’.