‘Samen het beste uit jezelf halen’

Op basisschool De Wingerd werkt een enthousiast en gemotiveerd team met veel inzet en passie. Zo willen we het beste uit onze leerlingen halen door samen te werken met andere teamleden, met ouders én uiteraard met de kinderen zelf. Ook maken we hierbij gebruik van de expertise van de deelnemers van het zorgteam: de onderwijscoach, maatschappelijk werkster en de schoolverpleegkundige. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich cognitief, creatief, sociaal én emotioneel ontwikkelen.

We willen dat onze leerlingen blij zijn met zichzelf en hun plek in de groep. We bereiden ze voor op een eigen plek in de maatschappij. Doordat we samen het beste uit de leerlingen halen hebben ze grote(re) kans op succes in de maatschappij. We gaan ervan uit dat ze later terugkijken op een gelukkige en leerzame tijd op onze school.

Onze teamdrijfveren om dit te bereiken zijn:

enthousiasme, vertrouwen, samenwerking, relatie en inspiratie.

Wij zijn een open christelijke school. Iedereen is welkom bij ons. Vanuit onze christelijke levensvisie willen wij de kinderen normen en waarden, zoals respect voor zichzelf, anderen en hun leefomgeving bijbrengen. Dat doen wij o.a. door verhalen, waaronder die uit de Bijbel, te vertellen en te bespreken. We zien de verhalen uit de Bijbel als een grote inspiratiebron.

Onze speerpunten

Op De Wingerd ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen. Zij kunnen kennismaken met verschillende interessegebieden. De leerlingen kunnen kiezen uit een divers aanbod van talentenworkshops. Op deze manier vergroten we de ontplooiingskansen van onze leerlingen .

We gaan uit van de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. We richten ons op het persoonlijk leren van de leerlingen. Dit betekent het geven van goed onderwijs dat rekening houdt met verschillende manieren waarop leerlingen het best presteren. Op de individuele behoefte, interesse en aanleg. ICT speelt hier een belangrijke rol in. Op onze school gaan we uit van de intrinsieke motivatie van leerlingen en teamleden. Gezamenlijk stellen we groepsdoelen vast. In de toekomst willen we gaan werken met individuele leerdoelen van onze leerlingen.

Hier gebruiken we de ontwikkelgesprekken voor, tussen leerkrachten en leerlingen.

Uitdaging is hierbij een sleutelwoord. We betrekken leerlingen en ouders bij het leerproces van de leerlingen. Vanaf groep 3 vertellen leerlingen hier ook zelf over, bijv. tijdens tienminutengesprekken. Leerlingen zijn (mede)eigenaar van hun leerproces. Een (digitaal) portfolio is hier geschikt voor.

Op onze school werken we gericht aan het verder ontwikkelen van de instructievaardigheden van de teamleden. Leren met en van elkaar staat hierin centraal. We geven en ontvangen feedback op onze lessen. Onderling, maar ook van de reken- en taalcoördinator, de intern begeleider en de schoolleider. We gaan uit van een leven lang leren.

In de komende jaren vergroten we onze kennis over het brein. Ook op deze manier krijgen onze leerlingen beter én boeiend onderwijs. Je leert makkelijker door meerdere zintuigen aan te spreken. Door de trainingen richten we ons ook op de breinvriendelijkheid van de lokalen. We leren de leerlingen de techniek van het mindmappen aan. Een mindmap is een samenvatting van gekleurde takken met woorden én beelden.

In onze maatschappij is sprake van een toenemende internationalisering. Engels wordt steeds belangrijker. Daarom geven wij Engels in groep 1 t/m 8. Wanneer de leerlingen dit op jonge leeftijd al spelenderwijs leren, gaat ze dit op latere leeftijd gemakkelijker af.

Onze leerlingen zijn geboren in de 21-ste eeuw. Onze maatschappij vraagt vaardigheden om goed te functioneren. Belangrijke vaardigheden zijn: kritisch denken, samenwerking, creativiteit, planmatig werken en het vermogen om problemen op te lossen. Deze vaardigheden hebben uiteraard al een plek in ons aanbod.

Ouders zijn belangrijk in onze gemeenschap. De ouderbetrokkenheid willen we graag versterken. Een nog betere samenwerking heeft een positieve invloed op de prestaties én het welbevinden van onze leerlingen. Het versterkt de opvoedende kracht. Binnen de driehoek kind – ouder – school staat het kind centraal, waarbij wederzijdse afhankelijkheid een grote rol speelt.

Cultuureducatie draagt bij aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen. Het prikkelt en stimuleert de nieuwsgierigheid van leerlingen en leert hen genieten en waarderen. In ons beleidsplan staan de activiteiten per cursusjaar omschreven. In dit plan staat ook welk leerstofaanbod we aanbieden aan de leerlingen in groep 1 t/m 8. In de komende jaren wil onze school een spil worden in de maatschappelijke omgeving. Hiervoor halen we contacten aan met maatschappelijk werk, kinderopvangcentra, kerk, buurtsportcoaches, bibliotheek en verzorgingstehuizen. Op deze manier stimuleren we ook het (ontwikkelen van) burgerschap van onze leerlingen .

Onze maatschappij vraagt om mensen met een techniekopleiding. Wanneer we het techniekonderwijs in school goed vorm geven is de kans groter dat onze leerlingen zich voor het vak techniek gaan interesseren. Zij zullen (meer) hun vervolgopleiding afstemmen op de maatschappelijke vraag.