• Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht
 • Lijn Dewingerd Onder Blauw
 • Lijn Dewingerd Onder Oranje
 • Lijn Dewingerd Onder Lichtblauw

Passend onderwijs

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs! Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Op die manier worden kinderen het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs, die sinds 1 augustus 2014 van kracht is.  

Door de Wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Die plek kan op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal onderwijs. Ook al voor de komst van de Wet passend onderwijs was onze basisschool zo ingericht dat we meer kunnen betekenen voor leerlingen die verschillen laten zien in tempo, intelligentie, sociale vaardigheden en leermogelijkheden. Een zeer groot deel van de eisen die passend onderwijs aan ons stelt, hebben wij dan ook op orde. In ons zogenaamde School Ondersteunings Plan (SOP) staat omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs geplaatst worden.

 

Wat is de zorgplicht?  
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht. Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool en als dat niet kan, op een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’  

 

Samenwerkingsverband IJssel-Berkel 
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen, werken de schoolbesturen van de honderd scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg) samen in het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. Onze stichting/school maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Van dit samenwerkingsverband ontvangt het schoolbestuur een bedrag per leerling om de basiszorg te realiseren en een bedrag per leerling om de extra zorg op de scholen te realiseren. Daarnaast kennen zij arrangementen toe aan scholen die passend onderwijs (kunnen) bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er is een arrangement voor kinderen die ook in aanmerking zouden komen voor een S(B)O-beschikking en er is een arrangement voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

 

Welke ondersteuning biedt onze school? 
In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in de regio biedt. De basisondersteuning is voor alle scholen, voor alle kinderen, gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement op maat. Voor deze extra ondersteuning ontvangt ons schoolbestuur gelden van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. In het geval van een S(B)O-beschikking of meer- en hoogbegaafdheid kunnen we een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. 

 

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 
Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen welke route wordt doorlopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in het ondersteuningsteam op school.

 

Ondersteuningsteam 

 • Onze school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. U als ouders wordt altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel: 
 • Leerkracht; 
 • Intern begeleider;
 • Onderwijscoach vanuit het samenwerkingsverband met specifiek expertise;
 • Schoolmaatschappelijk werkster (vanuit jeugdhulp/Centrum voor Jeugd en Gezin); 
 • Schoolverpleegkundige vanuit de GGD;
 • Daarnaast kunnen ook partners op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog. 

In het ondersteuningsteam bespreken we samen met u de vraag: ‘wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te behalen?’. Daarbij kijken we ook naar de andere factoren, zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de orde. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald door het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het samenwerkingsverband. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Meer informatie over passend onderwijs: www.ijsselberkel.nl  www.passendonderwijs.nl  

 

Zorgstructuur    
In het kader van WSNS (Weer Samen naar School) streven we naar een integrale leerlingenzorg op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. 

 A  Groepsniveau: Onderwijs dat aangepast is aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij we op een goede wijze omgaan met verschillen tussen kinderen. 

 B  Schoolniveau: Het hele systeem van leerlingenzorg waarbij we de ontwikkeling van de kinderen volgen en hen zo lang mogelijk op de eigen school begeleiden. 

 C  Bovenschools niveau: Hierbij gaat het om de externe hulp aan kinderen in de basisschool en de opvang van leerlingen in de speciale school voor basisonderwijs. 

 

Het schema van de 1-zorgroute (stappenplan) is op school beschikbaar voor u
Met behulp van het digitale leerlingvolgsysteem kunnen we t.a.v. de niet-methodegebonden toetsen ook zien hoe onze kinderen het doen ten opzichte van kinderen van andere scholen in Nederland. Ook hebben we een dyslexieprotocol. Dit betekent dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 extra goed gevolgd worden wat betreft hun taalontwikkeling (groep 1-2) en hun technisch leesniveau (groep 38). Het leerlingvolgsysteem is een goed middel om de ontwikkeling van de kinderen te volgen zodat, als dit nodig mocht zijn, het onderwijs aangepast kan worden. Een leerlingvolgsysteem volgt een kind van groep 1 t/m groep 8. Een kind ontwikkelt zich immers door de hele school heen. Naast toetsen volgen we wekelijks de ontwikkeling van de kinderen door observaties en controles van schriftelijk werk. 

Voor leerlingen binnen de basisondersteuning met een eigen leerlijn voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld worden. Daarnaast heeft de school de vrije keuze om ook voor leerlingen binnen de basisondersteuning een OPP op te stellen als dat gezien de leer- en/of gedragsontwikkeling wenselijk is. We gebruiken hiervoor het door het samenwerkingsverband opgestelde format. Dit OPP wordt met ouders/verzorgers besproken. Elk OPP wordt jaarlijks twee keer geëvalueerd. 

 • Wingerd Boven Oranje
 • Wingerd Boven Blauw Donker
 • Wingerd Boven Blauw Licht