ICT

Wij beschouwen ICT als een middel om goed onderwijs te geven. Voor het team betekent dit een doelmatig gebruik en goede inzet van programma’s, zoals bijvoorbeeld Parnassys  (leerlingvolgsysteem) en het gebruik van Sharepoint. Dit laatste is een website voor informatie-uitwisseling en online samenwerking binnen de school en de Stichting. De ontwikkeling van onze leerlingen wordt gestimuleerd doordat de leerkrachten de software optimaal gebruiken, om ook op deze manier het beste uit de leerlingen te halen. De leerkracht is de samensteller van een optimale digitale leeromgeving, waarmee ook kan worden verrijkt en geremedieerd. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met het digikeuzebord, hét digitale alternatief voor het traditionele magnetische keuzebord. De leerlingen kiezen via een online programma op het digibord waar ze willen spelen en leren. Ook maken de leerlingen in de kleutergroepen kennis met verschillende educatieve apps op een tablet of chromebook. In de groepen 3 en 4 leren de leerlingen werken met de chromebook en wordt deze incidenteel ingezet bij de taal- en rekenlessen. Vanaf groep 5 werken onze leerlingen structureel met een eigen chromebook. Na de instructie van de leerkracht maken de leerlingen bijvoorbeeld voor het rekenen de opdrachten van de verwerkingssoftware Wereld In Getallen en de digitale opdrachten van Engels. Voor de leerlingen is deze manier van werken aantrekkelijker en krijgen ze gelijk feedback. De leerkracht heeft tijdens de les al zicht op het werk van de leerlingen. Na afloop van de les kan hij zien wat de leerlingen in deze les goed of fout hebben gedaan. De leerkracht kan hier dan rekening mee houden in het ontwerp van de volgende les.

Onze leerlingen werken maximaal 2 uur per dag op het chromebook. Meer vinden we niet gewenst. De leerlingen tekenen in groep 5 het internetprotocol. Hier staan afspraken in die de kinderen maken met hun juf of meester over een gepast gebruik van het internet. Als extra veiligheidsmiddel maken we gebruik van Netop Vision. Dit is een programma waarmee de leerkracht met één druk op de knop ziet waar alle leerlingen mee bezig zijn. Op De Wingerd maken we graag gebruik van traditionele werkwijzen (bijv. een goede instructie) in combinatie met moderne technologie.

Engels

In de groepen 1 tot en met 8 geven wij Engelse lessen. Wij werken in alle groepen met de deels digitale methode Take it Easy. In de methode wordt met verschillende werkvormen gewerkt, zoals liedjes, spelletjes en luister- en leesactiviteiten. In de onderbouw ligt de focus op het luisteren en leren communiceren in het Engels. In de bovenbouw gaat de focus naar het lezen en produceren van taal: kinderen spreken steeds meer Engels tijdens de les en ze leren Engelse woorden en zinnen schrijven. Om de kinderen zo goed mogelijk kennis te laten maken met Engels, heeft Take it Easy gebruik gemaakt van native-speakers. Deze digitale leerkrachten spreken foutloos Engels, waardoor kinderen op de juiste manier de taal tot zich nemen.

Talentontwikkeling

Op onze school wordt gewerkt aan talentontwikkeling. Naast de basisvakken willen we dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. Ieder jaar worden er meerdere talentochtenden georganiseerd, met als doel de leerlingen laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Op deze manier komen ze er ook achter wat ze niet leuk vinden en wat niet bij hen past.  Tijdens deze ochtenden kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende leuke en uitdagende workshops op het gebied van: wetenschap en techniek, cultuur, muziek, sport, mens en dier. De workshops worden gegeven door leerkrachten, ouders, vrijwilligers en soms externe partijen.

Naast de talentochtenden zijn ouders altijd welkom om een bijdrage te leveren binnen een thema waaraan wij op school werken. Denk aan het geven van een les of het delen van een ervaring.

KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

Wetenschappelijk bewezen

KiVa is het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Neem ook een kijkje op de website van KiVa